מוקד מכירות מטרו 9930*

תנאי שימוש

תנאי שימוש, רציפות וזמינות האתר

 • תנאי השימוש מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר. מוסכם ומובהר בזאת, כי למפעילי האתר ו/או מטרו לא תהיה אחריות כלפי המשתמש, במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלשהי כלפי מפעילי האתר ו/או מטרו.
 • מפעילי האתר ו/או מטרו יוכלו לשנות ו/או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו על כך הודעה מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא מוטלת עליהם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם שינוי ו/או הפסקת השירות כאמור.

 • מפעילי האתר ו/או מטרו אינם מתחייבים כי ייענו לחלק או לכל דרישות המשתמש או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים במועד, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר ו/או מטרו מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה, אם תושגנה, כתוצאה משימוש בשירותי האתר או לגבי דיוק ו/או אמינות המידע אשר יושג באמצעותו.

התחייבויות המשתמש

 • הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (להלן – "המידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן – "ספקי מידע"); הם עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "כפי שהם" ("As Is"), למען נוחיות המשתמש ולשימושו האישי בלבד. על המשתמש להביא בחשבון כי לאחר פרסומם, עשויים לחול שינויים במידע אשר, לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר.
 • המידע באתר עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות (להלן - "מבצעים") בתנאים שתקבע מטרו. מטרו רשאית להפסיק ו/או לשנות, בכל עת, כל מבצע, וזאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מפעילי האתר ו/או מטרו אינם מתחייבים ולא יהיו אחראים לגבי טובין ו/או שירותים הנרכשים ו/או מושגים באמצעות האתר או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו במדור קונים-מוכרים או בכל מדור דומה ו/או אחר.
 • מפעילי האתר ו/או מטרו, לא יהיו אחראים לכל פגיעה ו/או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם, אם ייגרם, למשתמש כתוצאה משימוש באתר.
  • מובהר בזאת, כי אין באפשרות מפעילי האתר ו/או מטרו, לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על ידי המשתמשים. לפיכך, האחריות על תכנים אלה, מוטלת בלעדית על המשתמשים שהציבו אותם באתר.
 • למרות האמור לעיל, מפעילי האתר ו/או מטרו, שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ו/או להשמיט, תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר וזאת, על פי שיקול דעתם בלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר ו/או מטרו, לעשות כן, כאישור לקבלת אחריות על התכנים, שלא הוצבו על ידם והמופיעים באתר.
 • מפעילי האתר ו/או מטרו, יהיו רשאים, מעת לעת, לשלוח הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אחר, הודעות פרסומיות, מסחריות וכדומה. מפעילי האתר ו/או מטרו, אינם אחראים לגבי תוכן הודעות אלה ו/או טובין ו/או שירותים שסופקו באמצעותן על ידי צד שלישי כלשהו, למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו והמשתמש מסכים בזאת, כי לא תהיה למפעילי האתר ו/או מטרו כל חבות ו/או אחריות בקשר לכך.


 
 • השירות מוצע למשתמש "כמות שהוא" ("As Is") ומפעילי האתר ו/או מטרו, לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שמפעילי האתר ו/או מטרו אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירות וכי הוא, המשתמש, אחראי באפן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.
 • מפעילי האתר ו/או מטרו, לרבות מנהליהם, עובדיהם שלוחיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות, לרבות בגין שיבושים ו/א ליקויים בהעברת המידע, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 • מפעילי האתר ו/או מטרו, משקיעים מאמצים רבים על מנת להגן על פרטי ופרטיות המשתמשים, אך יחד עם זאת, בשל אופייה של רשת האינטרנט, אין כל אפשרות להבטחת הגנה מלאה על פרטים אלה. לפיכך, המשתמש פוטר את מפעילי האתר ו/או מטרו, מכל אחריות לכל פגיעה, הפסד או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מגילוי פרטים אלו, ללא קשר לסיבת גילויים.
 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע במטרו, יקבע המידע הרשום במטרו. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומיה של מטרו יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לשימוש האתר, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כשלהם בקשר עם השימוש באתר.
 • באתר עשויים להופיע פרסומים סובייקטיביים הכוללים ביקורות על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או אירועים שונים, שאינם בהכרח משקפים את דעת מפעילי האתר ו/או מטרו, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.
 • מפעילי האתר ו/או מטרו אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר ו/או במידע המוצג בו, שינויים בזמני תגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משירותיו.

סמכויות שיפוט

 • סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים הניתנים באתר ותנאי השימוש בו ו/או בהם, יהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל ללא הפנייה לדין זר.